รายละเอียดโครงการ

โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 - ทล.407 อ.นาหม่อม, หาดใหญ่, เมือง จ.สงขลา

 

                ผู้ว่าจ้าง                               : กรมทางหลวงชนบท

                ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ        : บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

                วันเริ่มต้นสัญญา                     : 13 เมษายน 2563

                วันสิ้นสุดสัญญา                      :  7 มกราคม 2564

                ระยะเวลาดำเนินการ                 : 270 วัน

ดำเนินการศึกษา และคัดเลือกแนวสายทางและ/หรือ รูปแบบที่เหมาะสม และศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บริเวณพื้นที่โครงการของถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 ทล.407 อ.นาหม่อม, หาดใหญ่เมือง จ.สงขลา  รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถนนสายแยก ทล.43 ทล.407 อ.นาหม่อม, หาดใหญ่เมือง จ.สงขลา พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณจุดตัด ทล.43 และบริเวณจุดตัด ทล.407 รวมระยะทางประมาณ 13.500 กิโลเมตร

            โดยสรุปขอบข่ายของงานมีอย่างน้อย ดังนี้

1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2) สำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3) ศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร

5) จัดทำแนวสายทางและ/หรือ รูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น

6) รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7) นำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางและ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

8) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

9) สำรวจออกแบบรายละเอียด

logo