ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ

 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ
  วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 - ทล.407 อ.นาหม่อม, อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กรมทางหลวงชนบท และคณะเจ้าหน้าที่ โครงการและผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้แทนส่วน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนและประชาชน ในบริเวณพื้นที่ โครงการ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ประชุมแนะนำโครงการ
  วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมแนะนำโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 - ทล.407 อ.นาหม่อม, อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการฯ โดยมีนายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โครงการและผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นโดยมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอมร จันทร์สกุล ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง และคณะวิศวกรโครงการ พร้อมทั้งผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ แก่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรีพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ศึกษาโครงการ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายอมร จันทร์สกุล ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง และคณะวิศวกรโครงการ พร้อมทั้งผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แก่นายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 และนายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ณ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ
  ภาพถ่ายโครงข่ายทางหลวงในเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
logo